KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UŻYTKOWNIKÓW MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)


1. W związku z korzystaniem z produktów i funkcji, których dostawcą jest Meta Platforms Ireland Limited (dalej: Produkty), polegającym na:
a) prowadzeniu fanpage’a w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/Apella.SA/
b) prowadzeniu komunikacji z wykorzystaniem komunikatora Messenger administratorem danych osobowych jest Apella Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (81-472) przy ulicy Legionów 126-128 (dalej: Apella);

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: daneosobowe@apella.com.pl lub listownie pod adresem siedziby administratora.

3. W określonych przypadkach, wskazanych dalej w treści klauzuli informacyjnej, Apella występuje w roli współadministratora danych osobowych wspólnie z Meta Platforms Ireland Limited (dalej: Meta), z którą można skontaktować się przez Internet pod adresem strony internetowej https://www.facebook.com/help/contact/1650115808681298 lub drogą pocztową pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Z inspektorem ochrony danych Meta można skontaktować się bezpośrednio pod adresem: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych stanowiących prawnie uzasadnione interesy administratora:
a) utrzymanie obecności w przestrzeni internetowej poprzez prowadzenie fanpage’a (na warunkach i zasadach określonych w regulaminie serwisu Facebook) i dzielenie się z osobami zainteresowanymi informacjami o Apelli: publikacja na fanpage’u treści o działalności i aktywności Apelli, informacji o wydarzeniach, promocja własnych usług i produktów, jak i produktów lub usług swoich kontrahentów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
b) zarządzanie fanpagem, budowanie społeczności związanej z Apellą, wchodzenie w interakcje z użytkownikami przy pomocy dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook oraz prowadzenie komunikacji z użytkownikami, również za pośrednictwem komunikatora Messenger (odpowiedź na komentarze, wiadomości) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
c) analiza popularności fanpage’a, jego funkcjonowania, sposobu korzystania z niego przez użytkowników – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
d) cele statystyczne oraz reklamowe realizowane za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez serwis Facebook – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
e) ustalenie roszczeń, obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Administrator przetwarza dane użytkowników, którzy korzystają z Produktów poprzez odwiedzenie fanpage’a lub poprzez czynności wykonywane przez użytkownika – wchodzenie w interakcje z administratorem za pośrednictwem funkcji Produktów takich jak: kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” (itp.), publikacja komentarza przez użytkownika na fanpage’u, podjęcie kontaktu z Apellą poprzez wysłanie wiadomości. Administrator przetwarza:
a) dane identyfikacyjne podane w profilu użytkownika jako publiczne (np. imię, nazwisko, nazwa użytkownika, identyfikator użytkownika serwisu Facebook, wizerunek (zdjęcie profilowe oraz inne zdjęcia widoczne dla każdego użytkownika), treść korespondencji oraz dane przekazane w ramach rozmowy na Messengerze, treść komentarzy, w powiązaniu z danymi o działaniach podjętych przez użytkownika na fanpage’u (takich jak: polubienie, obserwowanie, pozostawienie komentarza, udostępnienie itp.), wszystkie inne informacje dostępne publicznie w ramach profilu na Facebooku,
b) dane techniczne dotyczące wizyty użytkownika w serwisie Facebook (adres IP, identyfikator przeglądarki użytkownika, typ systemu operacyjnego itp.) – zbierane automatycznie, nieujawniane przez Meta administratorowi fanpage’a,
c) pliki cookie i wygenerowane na ich podstawie anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage (stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu społecznościowego Facebook) umożliwiające przeprowadzenie analiz korzystania z fanpage’a, a także pliki cookie umożlwiające dopasowanie treści lub reklamy do użytkownika.

6. Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od użytkownika Produktów i przekazywane są w wyniku interakcji użytkownika z fanpage’em administratora, kontaktu z administratorem za pośrednictwem Produktu lub reakcji na reklamę kontaktową.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora (m. in. dostawcy rozwiązań technicznych i usług elektronicznych, podmioty świadczące obsługę informatyczną, usługi hostingu, usługi pocztowe lub kurierskie, usługi archiwizacyjne) oraz Meta Platforms Ireland Limited.

8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez niżej wskazane okresy:
a) w celach analitycznych w odniesieniu do danych statystycznych – przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook, zgodnie z zasadami obowiązującymi w serwisie, tj. przez okres 2 lat,
b) w celu ustalenia roszczeń, obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń,
c) w przypadku informacji na temat użytkowników, które znajdują się w korespondencji prowadzonej za pośrednictwem komunikatora Messenger – do momentu usunięcia wiadomości przez użytkownika lub do czasu odpowiedzi na przesłane zapytanie, nie dłużej jednak niż przez 1 rok od ostatniego kontaktu,
d) w pozostałym zakresie przez czas funkcjonowania fanpage’a, do czasu usunięcia komentarza lub reakcji pozostawionej przez użytkownika na fanpage’u.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją).

10. Należy pamiętać, że pomimo pełnienia roli administratora, Apella S. A. nie ma pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych w wyniku korzystania z Produktów przez użytkowników. Możliwości Apella S. A. są określone przez politykę firmy Meta. Apella S. A. realizuje prawa osoby, której dane są przetwarzane, wyłącznie w takim zakresie, w jakim posiada do tego techniczne możliwości. Użytkownik może w każdym momencie zarządzać swoimi reakcjami ujawnionymi na fanpage’u (również opcją obserwowania strony), w tym przede wszystkim ma możliwość ich edycji lub usunięcia, a także usunięcia wiadomości wysłanej za pośrednictwem komunikatora Messenger. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook lub komunikatora Messenger można kontaktować się także z administratorem serwisu społecznościowego Facebook, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w pkt. 3. W przypadku braku technicznych możliwości spełnienia żądania użytkownika w zakresie praw dotyczących przetwarzania danych, otrzymane żądanie zostanie przekazane Meta.

11. Podanie danych w ramach korzystania z fanpage’a lub komunikatora jest dobrowolne. Dane udostępniane są automatycznie przez serwis Facebook lub Messenger. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności dostępnych na fanpage’u oraz komunikację.

12. Apella nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Pani/Pana dane mogą być profilowane przez współadministratora, o którym mowa w pkt. 3. zgodnie z założeniami wynikającymi z regulaminów korzystania z serwisu Facebook.

13. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Współadministrator, o którym mowa w pkt. 3, może przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego zgodnie z regulaminem i polityką prywatności serwisu Facebook. Facebook stosuje standardowe klauzule umowne przy przekazywaniu danych poza obszar EOG zgodnie z „Zasadami dotyczącymi danych” (https://www.facebook.com/about/privacy/update). Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przez współadministratora, ani nie kontroluje go w tym zakresie.

Współadministrowanie danymi osobowymi z Meta Platforms Ireland Ltd.

W przypadku prowadzenia fanpage’a w zakresie danych dotyczących statystyk strony oraz działań, które wywołują te statystyki, Apella oraz Meta są wspólnymi administratorami danych zgodnie z art. 26 RODO. Wynika to z faktu, że Apella jako administrator fanpage’a w serwisie Facebook, poprzez utworzenie fanpage’a, umożliwia Meta umieszczenie plików cookies na urządzeniach osób odwiedzających stronę, niezależnie od tego, czy osoba ta posiada konto na Facebooku i odwiedza stronę jako osoba zalogowana, czy też jest użytkownikiem niezalogowanym w serwisie Facebook.

Apella S. A. oraz Meta posiadają wspólny cel i sposoby w zakresie przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających fanpage. Statystyki tworzone są na podstawie danych osobowych zgromadzonych wcześniej przy wykorzystaniu plików cookies instalowanych przez Facebook na urządzeniach osób odwiedzających stronę, co oznacza, że tworzenie statystyk opiera się na przetwarzaniu danych osobowych użytkowników w celach statystycznych. Ostatecznie jednak informacje udostępniane za pośrednictwem narzędzi Facebook Apelli przez Meta (dostępne za pomocą funkcji „Facebook Audience Insights” ) są zanonimizowane i przetwarzane w ten sposób nie mają charakteru danych osobowych. Są to jedynie zbiorcze statystyki strony, które obejmują informacje takie jak np. liczba polubień strony, łączna liczba wyświetleń strony, liczba kliknięć informacji kontaktowych, zasięg postów, działania na stronie, interakcje dotyczące postów, informacje dotyczące komentarzy, udostępnień, odpowiedzi itp. Apella nie ma dostępu do danych osobowych przetwarzanych w ramach zdarzeń, na podstawie których tworzone są statystyki.
Podstawą prawną wykorzystania danych statystycznych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na poznaniu sposobu korzystania przez użytkownika z fanpage’a oraz powiązanych z nim treści, a w konsekwencji – analizie działań i zachowań użytkowników w celu lepszego zarządzania treściami pojawiającymi się na fanpage’u i uatrakcyjnienia jego zawartości oraz kierowania ofert do potencjalnych odbiorców aktywnych na portalu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Statystyki pozwalają dowiedzieć się więcej o odbiorcach i treściach, które wywołują największy oddźwięk.

Zdarzenia rejestrowane przez serwis Facebook w celu utworzenia statystyk strony są definiowane wyłącznie przez Facebook, a administrator fanpage’a nie ma możliwości w żaden sposób ich konfigurować, zmieniać ani w inny sposób na nie wpływać.

Zasady wspólnego administrowania danymi zostały określone w załączniku do regulaminu Facebooka i dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Zasady przetwarzania informacji o danych na potrzeby statystyk strony dostępne są pod adresem:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez przez Meta dostępne są na stronie:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.