Przetwarzanie danych osobowych

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DLA KANDYDATA DO PRACY

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1) dalej: RODO, informujemy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apella Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (81-472) przy ulicy Legionów 126-128

2. z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem: sekretariat@apella.com.pl

3. celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w bazie danych administratora i wykorzystanie ich w procesie przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska pracy w spółce akcyjnej Apella

4. podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie danych niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani w innych przepisach zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy (zgoda kandydata)

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1,5 roku od dnia nadesłania dokumentów aplikacyjnych lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim przetwarzane są one na podstawie zgody (pkt 4 lit. a)

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

7. w zakresie danych, na których przetwarzanie została wyrażona zgoda (pkt 4 lit. a), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie, poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: kariera@apella.com.pl, co pozostawać będzie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem

8. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

9. podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów, o których mowa w pkt 4 lit. b, jest obowiązkowe i stanowi warunek uczestnictwa kandydata w ewentualnym procesie rekrutacji, w pozostałym zaś zakresie, wynikającym z pkt 4 lit. a – dobrowolne

10. podczas przetwarzania danych administrator nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji w stosunku do kandydata do pracy, którego dane dotyczą.

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani w innych przepisach zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu umieszczenia dokumentów aplikacyjnych w bazie danych administratora i wykorzystania ich w procesie przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska pracy w Apella Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni”.