Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA KANDYDATA DO PRACY

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2), dalej: RODO, Apella SA informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apella Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (81-472) przy ulicy Legionów 126-128,
 2. w sprawie danych osobowych z administratorem można skontaktować się pod adresem: daneosobowe@apella.com.pl lub listownie na adres siedziby administratora,
 3. celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w bazie danych administratora i wykorzystanie ich w procesie przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska pracy w spółce akcyjnej Apella,
 4. podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie danych niewymienionych w art. 221 1 Kodeksu pracy, ani w innych przepisach zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy (zgoda kandydata),
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie wskazanym w art. 221 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 0,5 roku od dnia nadesłania dokumentów aplikacyjnych lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim przetwarzane są one na podstawie zgody (pkt 4 lit. a),
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. w zakresie danych, na których przetwarzanie została wyrażona zgoda (pkt 4 lit. a), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie, poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: kariera@apella.com.pl, co pozostawać będzie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,
 8. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 9. podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów, o których mowa w pkt 4 lit. b, jest obowiązkowe i stanowi warunek uczestnictwa kandydata w ewentualnym procesie rekrutacji, w pozostałym zaś zakresie, wynikającym z pkt 4 lit. a – dobrowolne,
 10. podczas przetwarzania danych administrator nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji w stosunku do kandydata do pracy, którego dane dotyczą.

Jeżeli w Pani/Pana aplikacji zostały zawarte dane osobowe inne niż te, których pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy, przesyłając aplikację z takimi danymi, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie tych danych przez Apella SA (art. 221a oraz art. 221b Kodeksu pracy). Osobna klauzula zgody umieszczona w Pani/Pana aplikacji nie jest konieczna.

W przypadku zawarcia w aplikacji danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna jest  wyraźna zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).