INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY


PKO BP BM PROWADZI REJESTR W POSTACI ELEKTRONICZNEJ.
Zakres danych w Rejestrze prowadzonym przez PKO BP BM jest zgodny z art. 3283 § 1 KSH.

Kontakt dla akcjonariuszy: rejestr@apella.com.pl


Działając w imieniu Apella S.A. z siedzibą w Gdyni (81-472) przy ul. Legionów 126-128, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000391928, NIP 586-22-72-058, o kapitale zakładowym 23.986.600,00 zł wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywam akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w terminie do 31 stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki w godzinach od 800 do 1600, w celu ich dematerializacji.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przepisami przywołanej wyżej ustawy.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Prezes Zarządu Apella S.A.
Romuald Orzeł

https://www.imsig.pl/pozycja/2020/185/48446,APELLA_SPÓŁKA_AKCYJNA


INFORMACJA BANKU O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, w tym Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego („PKO BP BM”), funkcjonujące jako wydzielona jednostka organizacyjna Banku zwana dalej „Bankiem”.

2. Inspektor Ochrony Danych

W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

3. Kategorie danych osobowych

Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: (np. imię, nazwisko, nr tel. służbowy, adres e-mail służbowy).

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w celu przygotowania wnioskowanej dokumentacji, zawarcia i realizacji umowy oraz ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami drugiej Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

5. Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank:

6. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

7. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1. prawo dostępu do danych osobowych,
2. prawo do sprostowania danych osobowych,
3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Wymóg podania danych

Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do wykonania wnioskowanego zobowiązania Banku i niemożliwe do wykonania bez podania danych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

INFORMACJA SPÓŁKI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apella Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000391928, NIP: 586-22-72-058, o kapitale zakładowym 23 986 600 PLN wpłaconym w całości, dalej zwana: „Spółką”.

2. Inspektor Ochrony Danych

W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, adres e-mail: sekretariat@apella.com.pl.

3. Kategorie danych osobowych

Spółka przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: (np. imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane prze Spółkę w celu przekazania wnioskowanej dokumentacji, zawarcia i realizacji umowy oraz ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami drugiej Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

5. Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Spółkę:

6. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

7. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1. prawo dostępu do danych osobowych
2. prawo do sprostowania danych osobowych
3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Wymóg posiadania danych

Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do wykonania wnioskowanego zobowiązania Spółki i niemożliwe do wykonania bez podania danych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial