Słowniczek

Często podczas rozmów biznesowych, branżowych, czy nawet prywatnych, łapiemy się na tym, że w celu opisania mechanizmów i procesów marketingowych używamy specjalistycznych zwrotów, które dla naszych odbiorców bywają niezrozumiałe. Gwara mediowa i slang branżowy nie jest powszechnie stosowanym języki w komunikacji, więc postanowiliśmy zebrać zwroty i skróty, z którymi możesz spotkać się w ofertach z szeroko pojętego obszaru marketingu. Jeśli w niniejszym zestawieniu nie znajdziesz jakiegoś wyrażenia daj nam znać! Chętnie je dodamy, wyjaśnimy i porozmawiamy o marketingu.

 

Telewizja

 

Affinity Index (wskaźnik dopasowania) – Wskaźnik wyrażony w procentach, opisujący efektywność w docieraniu do określonej grupy celowej w porównaniu z resztą populacji. Wartość indeksu poniżej 100 oznacza relatywnie małe zainteresowanie widzów z tej grupy danym programem. Wartość wskaźnika powyżej 100 oznacza lepsze dopasowanie w porównaniu z odbiorem programu w całej populacji.

 

AMR (Average Minute Rating) – Wskaźnik określający średnią wielkość widowni oglądającej konkretny program telewizyjny w dowolnie określonym odcinku czasu. Widownia ta wyrażona jest w tysiącach osób. Może odnosić się do grupy celowej lub do całej populacji.

 

CPP (Cost Per Point) – Koszt jednorazowego dotarcia do 1% osób z grupy celowej w kampanii reklamowej.

 

CPRP (Cost Per Reach Point) – Koszt zbudowania jednego punktu procentowego zasięgu kampanii reklamowej.

 

CPT (Cost Per Thousand) – Koszt jednorazowego dotarcia do tysiąca osób z grupy celowej kampanii reklamowej.

 

Częstotliwość (Frequency) – Wskaźnik określający średnią liczbę kontaktów z kampanią w grupie celowej, liczoną dla respondentów. Częstotliwość badana jest na różnych poziomach, np. grupa celowa widziała reklamę przynajmniej jeden raz (1+), przynajmniej trzy razy (3+).

 

GRP (Gross Raiting Point) – Wartość określająca siłę kampanii reklamowej (skuteczność w dotarciu do klienta), przedstawiona jako suma zasięgów poszczególnych emisji lub iloczyn zasięgu kampanii i częstotliwości.

 

OTS (Opportunity To See) – Zmienna opisująca średnią liczbę kontaktów z reklamą wśród osób z grupy celowej, do której dotarła kampania reklamowa.

 

Rating – Jest to określenie, jakim w branży telewizyjnej nazywa się oglądalność. Określa średnią liczbę osób, które oglądały program lub kanał telewizyjny w określonym czasie. Wartość wskaźnika podawana w procentach – jako część badanej populacji lub grupy celowej.

 

Share% (SHR%) – Średni udział kanału (programu) w oglądalności. Wskazuje procent widzów oglądających dany program lub kanał telewizyjny spośród wszystkich widzów oglądających w danym czasie telewizję.

 

SOV (Share of Voice) – Miara udziału ilości punktów GRP osiągniętych w kampanii konkretnego produktu w stosunku do sumy wszystkich punktów GRP kampanii całej kategorii, do której ten produkt należy.

 

Zasięg (Reach) – Określa liczbę widzów, jaka w danym okresie oglądała, co najmniej przez jedną minutę dany program lub miała kontakt z daną stacją telewizyjną.

 

Zasięg kampanii (Reach) – Określa liczbę widzów z grupy celowej lub procent grupy celowej, jaki miał kontakt z daną kampanią. Zasięg badany jest przy różnej liczbie kontaktów z reklamą, np. co najmniej raz (1+), trzy razy (3+).

 

Zasięg efektywny (Effective Reach) – Oznacza procent osób z grupy celowej, do których kampania reklamowa dotarła odpowiednią ilość razy, tak by dany przekaz w kampanii został zapamiętany.

 

Radio

 

Affinity Index (wskaźnik dopasowania) – Wskaźnik określający dopasowanie konkretnego programu radiowego czy stacji do grupy celowej. Wartość powyżej 100 oznacza lepsze dopasowanie w porównaniu z odbiorem programu radiowego czy stacji w populacji. Wartość indeksu poniżej 100 oznacza dopasowanie niższe niż w populacji.

 

Audytorium średniego kwadransa – Wskaźnik określający odsetek słuchaczy w populacji, które słuchały danego programu radiowego lub stacji w konkretnym kwadransie przynajmniej 5 minut.

 

OTH (Opportunity To Hear) – Zmienna opisująca średnią liczbę kontaktów słuchacza z reklamą w radiu wśród osób z grupy celowej, do której dotarła kampania reklamowa.

 

Rating point – Wskaźnik określający średnią liczbę osób (procent grupy celowej), które słuchały stacji lub programu radiowego w określonym odcinku czasu.

 

Rozkład zasięgów – Budowa zasięgów kampanii radiowej 1+, 3+ i 5+ w poszczególne dni kampanii.

 

Średni czas słuchania – Miara określająca, ile czasu przeciętny słuchacz poświęca na słuchania danej stacji w ciągu doby.

 

Udział w czasie słuchania – Procentowy udział czasu słuchania danej stacji radiowej (zestawu stacji) w stosunku do łącznego czasu słuchania wszystkich rozgłośni w określonym przedziale czasu.

 

Współsłuchalność – Wskaźnik udziału słuchaczy danej stacji radiowej (zestawu stacji) słuchający również innych konkurencyjnych rozgłośni.

 

Zasięg (Reach) – Określa liczbę osób, które miały przynajmniej jeden kontakt z kampanią radiową, wyrażoną jako procent grupy celowej. Dla kampanii radiowych podawane są zasięgi 3+ i 5+, czyli liczba osób, która usłyszała reklamę przynajmniej trzy lub pięć i więcej razy.

 

Zasięg dzienny – Wskaźnik określający liczbę lub procent słuchaczy, którzy słuchali danej stacji przynajmniej przez kwadrans w dniu poprzedzającym badanie.

 

Zasięg tygodniowy – Wskaźnik określający procent słuchaczy, którzy słuchali danej stacji przynajmniej raz ciągu tygodnia poprzedzającego badanie.

 

Zasięg efektywny – Oznacza procent osób z grupy celowej, do których kampania reklamowa dotarła odpowiednią ilość razy tak, aby dany przekaz w kampanii został zapamiętany.

 

Prasa

 

CPW (Czytelnictwo Przeciętnego Wydania) – Jest to podstawowy wskaźnik czytelnictwa tytułu, czyli jego zasięgu. Oznacza on średni procent badanych osób, które czytały lub przeglądały przeciętne wydanie czasopisma z cyklu sezonowego.

 

CCS (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego) – Jest to procent badanych osób, które czytały lub przeglądały co najmniej jedno wydanie danego tytułu prasowego w określonym okresie czasu. Ten okres czasu jest inny dla rodzaju periodyków. I tak:
– dla tygodników jest to ostatni miesiąc
– dla dwutygodników są to ostatnie 3 miesiące
– dla miesięczników i dwumiesięczników jest to ostatnie 6 miesięcy

 

COP (Czytelnictwo Okresu Periodyczności) – Jest to procent badanych osób, które czytały lub przeglądały gazetę lub czasopismo w okresie, kiedy wydanie danego tytułu było aktualne
– dla tygodników wydanie z ostatniego tygodnia
– dla dwutygodników wydanie z ostatnich 2 tygodni
– dla miesięczników wydanie z ostatniego miesiąca

 

CPW (Czytelnictwo Przeciętnego Wydania) – Jest to podstawowy wskaźnik czytelnictwa tytułu, czyli jego zasięgu. Oznacza on średni procent badanych osób, które czytały lub przeglądały przeciętne wydanie czasopisma z cyklu sezonowego.

 

CPT (Cost per thousand) – koszt dotarcia kampanii do tysiąca osób z grupy celowej, którzy zobaczą co najmniej jedną emisję reklamy.

 

Affinity Index (Wskaźnik dopasowania) – Jest to wskaźnik, który pokazuje dopasowanie danej gazety czy magazynu do określonej grupy celowej. Wartość indeksu powyżej 100 oznacza lepsze dopasowanie w porównaniu z czytelnictwem danej gazety czy magazynu w populacji. Wartość indeksu poniżej 100 oznacza dopasowanie niższe niż w populacji.

 

Advertorial (inaczej artykuł sponsorowany) – Jest to płatny materiał reklamowy przypominający swoją formą materiał redakcyjny, oznaczony jako materiał promocyjny.

 

Reklama konsekutywna – Jest to reklama umieszczone na bezpośrednio następujących po sobie stronach.

 

Współczytelnictwo – Jest to odsetek czytelników danego tytułu prasowego, którzy jednocześnie są czytelnikami innego pisma. Może to być również grupa osób, deklarujących czytanie dwóch różnych pism jednocześnie.

 

Insert – Materiał reklamowy, promocyjny, w formie ulotki lub folderu załączony do czasopisma.

 

Outdoor

 

Outdoor – Reklama eksponowana na zewnątrz. Umieszczana jest na różnego rodzaju nośnikach, najczęściej wielkoformatowych, takich jak billboardy, citylighty, tablice reklamowe, telebimy, wiaty przystankowe.

 

Reklama ambientowa – Oznacza niestandardową formę reklamy z wykorzystaniem zewnętrznych nośników reklamowych, przestrzeni, wnętrz, zakładająca interakcję z otoczeniem lub nośnikiem reklamowym, przez wykorzystanie nieszablonowego kształtu tablicy, iluminacji, itp. Reklama ambientowa często realizowana jest na specjalne potrzeby dla konkretnego produktu i grupy docelowej.

 

Mobile – Jest to jeden z rodzajów nośników reklamy zewnętrznej. Przeważnie są to specjalne przyczepy reklamowe, obecne w przestrzeni miejskiej za pośrednictwem środków transportu i komunikacji.

 

Scroll billboard – Jest to ruchomy nośnik reklamowy, ze zmieniającymi się sekwencjami plakatów reklamowych, dzięki czemu skutecznie przykuwa uwagę odbiorcy.

 

Citylight – Jest to nośnik reklamowy, zazwyczaj oświetlony, umieszczany w ciągach ruchu pieszych jak centra miast, deptaki, przystanki autobusowe, przystanki tramwajowe, stacje metra. Tego rodzaju nośnik jest również stosowany wewnątrz pomieszczeń np. w centrach handlowych, hotelach, halach portów lotniczych.

 

Internet

 

CTR (click-through rate) – Współczynnik klikalności i wskaźnik efektywności kampanii reklamowej, który wyraża stosunek ilości kliknięć reklamy do jej wyświetleń. Dzięki niemu reklamodawcy wiedzą, ile razy użytkownicy zobaczyli reklamę, zanim ją kliknął. Jest to wskaźnik wyrażany w procentach. Jeśli CTR = 0,7%, oznacza to, że na 1000 wyświetleń reklamy, kliknięto w nią 7 razy.

 

CPM (cost per mile) – Koszt za 1000 wyświetleń reklamy. Skrót wskaźnika na pierwszy rzut oka może nie być taki oczywisty, w końcu wyświetlenie po angielsku mogłoby być określone, jako view. Ale CPV to inny wskaźnik. W przypadku CPM, M pochodzi od łacińskiego mille, czyli tysiąc lub jak podają inne źródła od liczb rzymskich, gdzie M = 1000. Stąd jest to wskaźnik, mówiący o koszcie (w zł) za 1000 wyświetleń reklamy.

 

CPC (cost per click) – Koszt za kliknięcie. Najpopularniejszy wskaźnik używany w kampaniach online, w których rozliczenie odbywa się w oparciu o efekt. Przy rozliczeniach w CPC, płaci się tylko za kliknięcia w reklamę.

 

CPA (cost per action) koszt za wykonanie działania – Najbardziej pożądany przez zleceniodawców wskaźnik w kampaniach reklamowych. Estymacja jego kosztu powie o tym, ile nakładów [w zł] jest potrzebne do wywołania odpowiedniej reakcji użytkownika na reklamę, np. pobranie aplikacji. Jest to bardzo pojemny wskaźnik i rzadko jest elementem oferty, ze względu na pojawienie się bardzie wyspecjalizowanych wskaźników, dedykowanych konkretnym akcjom np. CPC – rozliczenie za 1 kliknięcie, CPL – rozliczenie za 1 złożony lead, CPV – rozliczenie za 1 obejrzany film itp.

 

Lead – W działaniach online leadem określa się formularz kontaktowy wypełniony prawdziwymi danymi użytkownika. Dane w nim pozostawione służą firmom do kontaktu poprzez infolinię lub email z użytkownikiem. W zależności od branży i celów biznesowych, leady zbierane są w celu sprzedaży produktów, powiększenia bazy subskrybentów, pobrania aplikacji lub po prostu szeroko pojętych działań marketingowych.

 

CPL (cost per lead) – CPL wyraża koszt, za pozyskanie jednego leada, czyli uzupełnionego formularza kontaktowego. W zależności od branży, CPL może wahać się do kilku do kilkudziesięciu złotych za jednego leada.

 

Content marketing – Content marketing w Polsce tłumaczony jest, jako marketing treści. Podstawowa różnica między tym działaniem, a wpisami sponsorowanymi, jest taka, że content marketing powstaje w oparciu o potrzeby użytkowników. Tzn. jeśli jesteśmy producentem ekspresów i chcemy dotrzeć z przekazem content marketingowym do smakoszy kawy, przygotowuje się treści np. o tradycyjnych sposobach parzenia kawy lub o wpływie prędkości mielenia ziarna na aromat napoju. Sama produkcja treści nie jest jednak esencją tego działania. Skuteczny content marketing to odpowiednio zaplanowana strategia contentowa: wysokiej jakości, unikalna i wnosząca wartość treść (tu uwaga, content marketing to nie tylko artykuły. To również wszelkie natywne formy redakcyjne charakterystyczne dla serwisu, infografiki, raporty, poradniki, formaty wideo, audycje itp.), odpowiednia jej dystrybucja i generowanie ruchu na zamieszczonych treściach. Działania content marketingowe pomagają w kreowaniu wizerunku marki, mogą służyć do promocji w ramach kampanii, również wpływają korzystnie na SEO.

 

SEO (search engine optymalization) – SEO to optymalizacja strony www pod kątem budowy, UX oraz zawartości contentowej (treści) oraz działania poza stroną www, których celem jest podwyższenie pozycji strony w wynikach wyszukiwania na określone frazy. Marki powinny dążyć do tego, aby po wpisaniu zapytania przez użytkownika, ich strona jako wynik wyszukiwania znalazła się przynajmniej na pierwszej stronie wyników, a najlepiej na pierwszej lub trzeciej pozycji.

 

SEM (search engine marketing) – O SEM bardzo często można usłyszeć omawiać strategię SEO. Jednak SEM to znacznie pojemniejsze pojęcie, ponieważ obejmuje szereg działań w wyszukiwarkach, których efektem ma być wywindowanie linka do danej strony w wynikach wyszukiwania

 

Reklama natywna – Reklama natywna, to taki forma reklamy, która jest spójna treścią i wizualnie z serwisem, na którym jest publikowana. Takie rozwiązanie jest bardzo skuteczne jeśli chodzi o wyniki kampanii, jednak budzi wątpliwości natury etycznej, bo może wprowadzić użytkowania w błąd, sugerując, że jest materiałem redakcyjnym.

 

Materiały drukowane

 

Chamois – Kolor ozdobnego papieru, w kolorze ecru, stosowany w kalendarzach książkowych.

 

Folia monomeryczna – Samoprzylepna folia ogólnego zastosowania, przeznaczona do aplikacji na płaskie powierzchnie – tablice, szyldy, plansze naklejane na twarde podłoża, itp. W przypadku aplikacji na pojazdach zalecamy laminowanie w celu zabezpieczenia wydruków przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wielobarwne aplikacje do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych: (tablice, szyldy, elewacje, podkłady PCV, itp.)

 

Cięcie ploterowe – to rodzaj najlepszego jakościowo cięcia, praktycznie wszystkich rodzajów folii samoprzylepnych, np. do określonego kształtu lub przy nacinaniu arkuszy.

 

Perforacja – to proces polegający na powstaniu symetrycznych otworów najczęściej na obrzeżach perforowanej powierzchni drukarskiej czy danego materiału, które pozwalają na ułatwienie przesuwania, wyrywania, odrywania, czy też wpinania w segregator materiału.

 

Sztancowanie – Sztancowanie to inaczej mówiąc wycinanie; proces ten polega na wykrawaniu dowolnych, najbardziej finezyjnych i skomplikowanych kształtów z materiałów miękkich, takich jak papier, karton, tektura. Odbywa się to za pomocą specjalnego wykrojnika, płyty wykonanej ze sklejki brzozowej, w której wycinane są szczeliny przy pomocy lasera. W wypalonej laserem szczelinie osadzane są, a właściwie wbijane, noże wykrawające, bigujące lub perforujące. Dzięki stosowaniu wykrojników wykonywanych w technice laserowej (wypalanie szczelin laserem) mamy pewność, że wykrojnik wiernie odwzorowuje kształty zaprojektowane przez grafika.

 

Wykrojnik – narzędzie do wycinania określonego kształtu z arkusza zazwyczaj zadrukowanego – płaszczyzna z trwale umocowanymi ostrzami jest przyciskana do zadrukowanego papieru i jednym uderzeniem wycina z arkusza cały złożony wzór np. siatkę pudełka.

 

Bigowanie – (przegniatanie) – proces introligatorski polegający na odciskaniu (wgniataniu) rowków w podłożu, np. papierze lub kartonie w celu ułatwienia jego złamywania (składane opakowanie kartonowe, okładki książek w oprawie klejonej itp.) lub w celu dekoracyjnym.